Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Panny Marie dané 25. dubna 2024 skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti

25. 4. 2024

Česky: "Drahé děti! Jsem s vámi, abych vám řekla, že vás miluji a vybízím k modlitbě, protože satan je silný a každým dnem je jeho síla větší díky těm, kteří si vybrali smrt a nenávist. Vy, dítka, buďte modlitbou a mé vztažené ruce lásky pro všechny ty, kteří jsou ve tmě a hledají světlo našeho Boha. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Hrvatski:  Poruka, 25. travanj 2024
„Draga djeco!  S vama sam da vam kažem da vas volim i potičem na molitvu, jer sotona je jak i svakim danom njegova snaga je jača preko onih koji su izabrali smrt i mržnju. Vi, dječice, budite molitva i moje ispružene ruke ljubavi za sve one koji su u tami i traže svijetlo Boga našega. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“ 

 

Polski: Orędzie, 25. kwietnia 2024
„Drogie dzieci! Jestem z wami, aby wam powiedzieć, że was kocham i zachęcam do modlitwy, bo szatan jest mocny i z każdym dniem jego siła rośnie poprzez tych [ludzi], którzy wybrali śmierć i nienawiść. Dziatki, bądźcie modlitwą i moimi wyciągniętymi rękoma miłości dla wszystkich, którzy są w ciemności i szukają światła naszego Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Slovensky: Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2024
 „Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem vás k modlitbe, pretože satan je silný a každým dňom je jeho sila väčšia skrze tých, ktorí si vybrali smrť a nenávisť. Vy, deti moje, buďte modlitbou a mojimi vystretými rukami lásky pre všetkých tých, ktorí sú v tme a hľadajú svetlo nášho Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

English: Message, 25. April 2024
“Dear children! I am with you to tell you that I love you and to encourage you to prayer; because Satan is strong and every day his strength is stronger through those who have chosen death and hatred. You, little children, be prayer and my extended hands of love for all those who are in darkness and seek the light of our God. Thank you for having responded to my call.”

 

Deutsch: Botschaft, 25. April 2024
"Liebe Kinder! Ich bin bei euch, um euch zu sagen, dass ich euch liebe und euch zum Gebet anrege, denn Satan ist stark und jeden Tag wird seine Kraft stärker, durch jene, die den Tod und den Hass gewählt haben. Ihr, meine lieben Kinder, seid Gebet und meine ausgestreckten Hände der Liebe, für all jene, die in der Finsternis sind und das Licht unseres Gottes suchen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."

 

 

Italiano: Messaggio, 25. aprile 2024
''Cari figli! Sono con voi per dirvi che vi amo e vi esorto alla preghiera perché satana è forte e ogni giorno la sua forza è sempre più forte attraverso coloro che hanno scelto la morte e l’odio. Voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani d’amore tese per tutti coloro che sono nelle tenebre e cercano la luce del nostro Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.''

 

 

FRANÇAIS: Message, 25. avril 2024
"Chers enfants Je suis avec vous pour vous dire que je vous aime et pour vous encourager à la prière; car Satan est fort, et sa force est chaque jour plus forte à travers ceux qui ont choisi la mort et la haine. Vous, petits enfants, soyez prière et mes mains d'amour étendues vers tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui cherchent la lumière de notre Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel."