Jdi na obsah Jdi na menu
 


Medžugorská poselství Panny Marie

Příspěvky

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. března 2024

25. 3. 2024

417547977_741485901295056_8714340034474064789_n.jpg

"Drahé děti! V tomto milostiplné čase se se mnou modlete, aby dobro zvítězilo ve vás a kolem vás. Zvláště, dítka, se modlete sjednoceni s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a Jeho lásky. Dítka, buďte modlitbou, buďte světlem a svědky všem těm, které potkáte, aby milosrdný Bůh měl milosrdenství k vám. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

 

 

Polski: Orędzie, 25. marca 2024
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski módlcie się ze mną, aby dobro zwyciężyło w was i wokół was. Dziatki, w szczególny sposób módlcie się zjednoczeni z Jezusem podczas Jego drogi krzyżowej. Umieśćcie w swoich modlitwach ludzkość, która błądzi bez Boga i Jego miłości. Dziatki, bądźcie modlitwą, bądźcie światłem i świadkami dla wszystkich, których spotkacie, aby miłosierny Bóg miał dla was miłosierdzie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Hrvatski: Poruka, 25. ožujak 2024
„Draga djeco! U ovom milosnom vremenu molite sa mnom da dobro pobijedi u vama i oko vas. Na poseban način, dječice, molite sjedinjeni s Isusom na njegovom križnom putu. Stavite u svoje molitve ovo čovječanstvo koje luta bez Boga i bez Njegove ljubavi. Budite molitva, budite svjetlo i svjedoci svima onima koje susrećete, dječice, da milosrdni Bog ima milosrđa prema vama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

Roční zjevení pro Mirjanu 18. března 2024

18. 3. 2024

337665531_244918927955673_2869226105505797846_n.jpg

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Na posledním každodenním zjevení jí Panna Maria poté, co jí svěřila desáté tajemství, řekla, že se jí bude zjevovat jedenkrát ročně, a to 18. března. Tak tomu bylo během všech těch let až dodnes.  Zjevení začalo v 13:23h a trvalo do 13:27h

Panna Maria dala skrze Mirjanu toto poselství: 

Drahé děti,
z milosrdné Boží lásky jsem s vámi. A proto vás jako matka zvu, abyste věřily v lásku. Láska, která je společenstvím s mým Synem.
Láskou pomáháte druhým, aby otevřeli svá srdce, aby poznali mého Syna a aby si ho zamilovali.
Děti moje, láska způsobuje, že můj Syn svou milostí osvětluje vaše srdce, roste ve vás a daruje vám pokoj.
Děti moje, jestliže žijete lásku, jestliže žijete mého Syna, budete mít pokoj a budete šťastní.
V lásce je vítězství.
Děkuji vám.

 

Hrvatski: Draga djeco, po milosrdnoj ljubavi Božjoj ja sam s vama. I zato vas kao majka pozivam da vjerujete u ljubav. Ljubav koja je zajedništvo s mojim Sinom. Ljubavlju pomažete drugima da otvore svoja srca da upoznaju moga Sina i da ga zavole. Djeco moja, ljubav čini da moj Sin svojom milošću obasjava vaša srca, raste u vama i daruje vam mir. Djeco moja, ako živite ljubav, ako živite moga Sina imat ćete mir i bit ćete sretni. U ljubavi je pobjeda. Hvala vam!

 

Polski: Drogie dzieci, dzięki miłosiernej miłości Bożej jestem z wami. I dlatego jako matka wzywam was, byście wierzyli w miłość. Miłość, która jest zjednoczeniem  z moim Synem. [Poprzez] miłość pomagacie innym [ludziom], by otworzyli swoje serca, by poznali mego Syna i Go pokochali.......

 

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. února 2024

25. 2. 2024

„Drahé děti! Modlete se a obnovte vaše srdce, aby dobro, které jste zasely zrodilo plody radosti a jednoty s Bohem. Plevel se zmocnil mnoha srdcí a stala se neplodná, proto vy, dítka, buďte světlo, láska a moje vztažené ruce v tomto světě, který touží po Bohu, který je láska. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

422651924_736974345079545_1300324832148663811_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski: Orędzie, 25. lutego 2024
„Drogie dzieci! Módlcie się i odnówcie wasze serce, aby dobro, które zasialiście wydało plon radości i jedności z Bogiem. Kąkol zajął wiele serc i stały się bezowocne, dlatego dziatki bądźcie światłem, miłością i moimi wyciągniętymi rękoma w świecie, który tęskni za Bogiem, który jest miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Hrvatski: Poruka, 25. veljača 2024
„Draga djeco! Molite i obnovite vaše srce da bi dobro koje ste posijali rodilo plodom radosti ......

 

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. ledna 2024

25. 1. 2024

 

"Drahé děti! Nechť je tento čas časem modlitby."

Hrvatski: Poruka, 25. siječanj 2024 „Draga djeco! Neka ovo vrijeme bude vrijeme molitve.“

104_0503.jpg

 

 

Mimořádné poselství Panny Marie dané vizionářkou Marijí Pavlovič dne 1.1. 2024

1. 1. 2024

Poslední den v roce 31.12. 2023 měla vizionářka Marija Pavlovič mimořádně dlouhé zjevení Panny Marie. Panna Maria vyzvala, aby se lidé druhého dne sešli na Podbrdu (místa prvních zjevení) a od 15 hodin se modlili.

Dne 1.1. 2024 se lidé od 15 hodin sešli na Podbrdu a v radostné atmosféře se modlili do zjevení které proběhlo přibližně v 17:40 hod. Po skončení zjevení vizionářka sdělila: Panna Maria přišla radostná a modlila se nad námi. Na závěr řekla: "Děkuji Vám, že jste přijali moje pozvání, že jste se modlili na moje úmysly. Nebudete toho litovat ani vy, ani vaše děti, ani děti vašich dětí."  A všem nám požehnala.

 

vizionářka Marija při zjevení na Podbrdu 1.1. 2024

413003752_708674321242881_3465488210565448266_n.jpg

 

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. prosince 2023

25. 12. 2023

 

"Drahé děti!
Nesu vám svého Syna Ježíše, aby vaše srdce naplnil pokojem, protože On je pokoj. Dítka, hledejte Ježíše

v tichosti vašeho srdce, aby se znovu narodil.
Svět potřebuje Ježíše, proto, dítka, hledejte ho skrze modlitbu, protože On se dává každý den každému z vás.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Dnes přišla Panna Maria ve svátečním oblečení a s Ježíškem

v náručí. Ježíš vztáhl ruku na znamení požehnání a Panna Maria se nad námi modlila v aramejském jazyce.

 

 

Polski: Orędzie, 25. grudnia 2023
„Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, by wypełnił pokojem wasze serca, gdyż On jest Pokojem. Dziatki, szukajcie Jezusa w ciszy swego serca, aby narodził się ponownie. Świat potrzebuje Jezusa, dlatego dziatki szukajcie Go poprzez modlitwę, bo On codziennie daje się każdemu z was.”

Dziś Matka Boża przyszła odświętnie ubrana z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Jezus wyciągnął rękę na znak błogosławieństwa, a Matka Boża modliła się nad nami w języku aramejskim.

 

 

Slovensky: Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2023: „Drahé deti! Prinášam vám môjho syna Ježiša, aby vaše srdcia naplnil pokojom . . . . .
 

Roční zjevení pro vizionáře Jakova

25. 12. 2023

Vizionář Jakov má slíbené zjevení jednou za rok a to právě

25. prosince. Tak tomu bylo i letos.

 Panna Maria nám dala skrze vizionáře toto poselství: 

"Drahé děti,
dnes se svým Synem v náručí vás zvu, abyste se modlily k malému Ježíši za uzdravení svého srdce. Dítka, často ve vašich srdcích vládne hřích, který ničí váš život   

a nemůžete pocítit Boží přítomnost. Proto dnes, v tento milostiplný den, kdy se milost šíří celým světem, předejte Hospodinu svůj život a svoje srdce, aby je Hospodin uzdravil svou milostí.
Jen s čistým srdcem budete moci zažít znovuzrození Ježíše ve vás a světlo Jeho narození osvítí váš život. Žehnám vám svým mateřským požehnáním.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu." 

 

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. listopadu 2023

25. 11. 2023

„Drahé děti! Ať tento čas bude propleten modlitbou

 za mír a dobrými skutky, aby tak bylo cítit radost

očekávání Krále míru ve vašich srdcích, rodinách

a světě, který nemá naději. Děkuji vám, že jste přijaly

moji výzvu.“

 

Chorvatsky: Poruka, 25. studeni 2023
„Draga djeco! Nek ovo vrijeme bude isprepleteno molitvom za mir i dobrim djelima, kako bi se osjetila radost iščekivanja Kralja mira u vašim srcima .....

 

Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. října 2023

25. 10. 2023

 

Poselství z 25. října 2023

"Drahé děti!

Větry zla, nenávisti a nepokoje vanou zemí, aby zničily životy.

Proto mě Nejvyšší poslal k vám, abych vás vedla k cestě míru

a jednoty s Bohem a lidmi. Vy jste, dítka, moje vztažené 

 ruce: modlete se, postěte a přinášejte oběti za mír - poklad 

 po kterém žízní každé srdce.

Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu."

 

Slovensky: 25. 10. 2023

"Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som vás viedla po ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy, milé deti, ste moje vystreté ruky: modlite sa, postite sa a prinášajte obety za pokoj. Poklad, po ktorom túži každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Chorvatsky: Poruka, 25. listopad 2023

"Draga djeco! Vjetrovi zla, mržnje i nemira viju zemljom da uniště živote. Zato me Svevišnji vama posla da vas vodim preme putu mira i jedinstva s Bogom i ljudima........

 

Poselství Panny Marie vizionáři Ivanovi ze dne 20. října 2023

22. 10. 2023

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily za mír. V tuto chvíli je mír zvláštním způsobem ohrožen, tak vás prosím, abyste obnovily půst a modlitbu ve svých rodinách a povzbudily druhé, aby se modlili za mír. Drahé děti, chci, abyste pochopily vážnost situace a že mnoho toho co se stane závisí na vaší modlitbě a vytrvalosti. Drahé děti, jsem s vámi a  vyzývám vás, abyste se začaly vážně modlit a postit.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!"

 

Panna Maria v poslední době zesiluje svoje prosby o modlitby za MÍR

20. 10. 2023

Při pravidelném zjevení pro vizionáře Ivana 19. října 2023 byla v Ivanově soukromé kapli přítomná část kněží z těch, kteří jsou momentálně v Medžugorji. Toto je podle zprávy jednoho z nich:

 
V 17:40 nastalo zjevení Panny Marie.
Ivan Dragićević po zjevení řekl: Drazí kněží. Je mi těžko popsat  zjevení lidskými slovy. Dnes přišla Panna Maria radostná a pozdravila nás Chvála Ježíši! Pak vztáhla nad námi své ruce a modlila se za nás! A pak jsem jí doporučil vás, vaše farnosti a diecéze, ze kterých pocházíte.
Pak Panna Maria řekla:  Drahé děti, milovaní synové, já jsem Královna Míru a dnes vás zvu zvláště k modlitbě za mír. MÍR, MÍR, MÍR, drahé děti. Matka se s vámi modlí za mír.
Dítka, děkuji vám, že jste odpověděli na mé pozvání. 
Pak nám požehnala a také všechny přinesené náboženské předměty, chvíli se modlila sama za mír a odešla ve znamení světelného kříže.
V závěru napsal: Takže dnes nás v těchto posledních časech zve k modlitbě za mír.
 

Poselství Panny Marie skrze vizionáře Ivana dané 14. října 2023

17. 10. 2023

V poselství Panny Marie pro jednoho z medžugorských vizionářů Ivana Dragičeviće vyzývá Panna Maria k zesílené modlitbě a půstu za mír! Ona říká:

“Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Drahé děti, i dnes vás chci zvláštním způsobem pozvat, abyste se více modlily v těchto dnech. Obětujte se, postěte se za mír. V jednom poselství jsem vám řekla, že modlitbou a půstem můžete zastavit války. Proto vytrvejte v modlitbě. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny před svým Synem. Děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly mé pozvání."


 

 

Mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana 2. října 2023

10. 10. 2023

Panna Maria se zjevila vizionáři Ivanovi Dragičevičovi při mimořádném zjevení v Medžugorji u Modrého kříže večer 2. října 2023. Po zjevení vizionář vyprávěl:

 

Drazí kněží, drazí přátelé v Kristu.  Panna Maria k nám přišla radostná, veselá. Všechny pozdravila svým mateřským pozdravem – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom Panna Maria vzhlédla k nám všem a se sepjatýma rukama se modlila nad námi všemi. Zvláště se modlila nad vámi zde přítomnými nemocnými, nad vámi kněžími. Potom Panna Maria setrvala nějakou delší dobu v modlitbě za pevnou víru kněží, za vytrvalost a svatost kněží... a potom nám Panna Maria požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala nám všem. Potom jsem ji doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláštním způsobem všechny vás přítomné kněze, vás všechny nemocné. Potom Panna Maria nějakou dobu pokračovala v modlitbě nad námi nade všemi a za té modlitby Panna Maria odcházela ve znamení světla kříže s pozdravem – jděte v pokoji, drahé děti moje...

 

https://www.youtube.com/watch?v=khPHSjaZHAI&t=26s

 

Poselství z 25. září 2023

25. 9. 2023

Poselství Panny Marie - Královny pokoje z 25. září 2023

Drahé děti! Vybízím vás k silné modlitbě. Modernizmus chce vstoupit do vašich myšlenek a ukrást vám radost z modlitby a setkání s Ježíšem. Proto, moje drahé děti, obnovte modlitbu ve svých rodinách, aby moje mateřské srdce bylo radostné jako v prvních dnech, když jsem si vás vybrala a odpovědí byla modlitba dnem i nocí. Nebe nemlčelo, ale hojně darovalo tomuto místu milosti mír a požehnání. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.

madona.jpg

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023
„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vojsť do vašich myšlienok a ukradnúť vám radosť z modlitby a stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo radostné ako v prvých dňoch, keď som si vás vybrala, a odpoveďou bola modlitba dňom i nocou. Nebo nemlčalo, ale v hojnosti darovalo tomuto miestu milosti pokoj a požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
 
 
 

Poselství z 25. srpna 2023

25. 8. 2023

 

Poselství Panny Marie prostřednictvím vizionářky Marije z 25. srpna 2023

 

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás volám k modlitbě srdcem. Ať vaše srdce, dítka, budou pozdvižena v modlitbě k nebi, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, který vás léčí a miluje nesmírnou láskou. Proto jsem s vámi, abych vás vedla cestou obrácení srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “


"Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam na modlitbu srdcom. Milé deti, nech sa vaše srdcia pozdvihnú na modlitbu k nebu, aby vaše srdce podítilo Boha lásky, ktorý vás lieči a miluje nekonecnou láskou. Preto som s vami, aby som vás viedla cestou obrátenia srdca. Ďakujem vám, že ste přijali moje pozvanie."

 

 

 

Poselství z 25. července 2023

25. 7. 2023

Poselství z 25. července 2023

 

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase, ve kterém mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás milovala a vedla po cestě obrácení, přinášejte svoje modlitby a oběti za všechny ty, kteří jsou daleko a nepoznali Boží lásku. Vy buďte, dítka, svědky lásky a míru pro všechna nepokojná srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “

 

Výroční zjevení Panny Marie pro Ivanku - 25. června 2023

26. 6. 2023

Výroční zjevení Panny Marie Ivance - 25. června 2023

 

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné roční zjevení 25. června 2023. Při příležitosti  posledního každodenního zjevení 7. května 1985  svěřila Panna Maria Ivance poslední 10. tajemství a řekla, že po celý život bude mít zjevení jednou do roka a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i letos.
Zjevení, které trvalo sedm minut (18:38h -18:45h), měla Ivanka ve svém rodinném domě v přítomnosti členů rodiny. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:
Panna Maria dala následující poselství:  " Dítka, je mi potřebná vaše modlitba. Modlete se, modlete se, modlete se !"
Panna Maria nás všechny požehnala. 
 

Poselství z 25. června 2023

25. 6. 2023

Poselství 25 června 2023

 

" Drahé děti

Nejvyšší mi dovolí, abych byla mezi vámi, abych za vás prosila, abych vám byla Matkou a útočiště vaše.

Dítka, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě a Bůh vám hojně požehná.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

 

Poselství z 25. května 2023

25. 5. 2023

 

Poselství z 25 května 2023

" Drahé děti! Zvu vás, abyste šly do přírody a modlily se, aby Nejvyšší hovořil ve vašem srdci a abyste pocítily sílu Ducha Svatého, abyste svědčily o lásce, kterou Bůh má ke každému z stvoření. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání."

 

 

Poselství Panny Marie z Medžugorje

13. 5. 2023

Skrze medžugorské vizionáře dává Panna Maria poselství už přes 40 let.