Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Panny Marie dané skrze vizionářku Mariji Pavlović Lunetti 25. února 2024

25. 2. 2024

„Drahé děti! Modlete se a obnovte vaše srdce, aby dobro, které jste zasely zrodilo plody radosti a jednoty s Bohem. Plevel se zmocnil mnoha srdcí a stala se neplodná, proto vy, dítka, buďte světlo, láska a moje vztažené ruce v tomto světě, který touží po Bohu, který je láska. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

 

Polski: Orędzie, 25. lutego 2024
„Drogie dzieci! Módlcie się i odnówcie wasze serce, aby dobro, które zasialiście wydało plon radości i jedności z Bogiem. Kąkol zajął wiele serc i stały się bezowocne, dlatego dziatki bądźcie światłem, miłością i moimi wyciągniętymi rękoma w świecie, który tęskni za Bogiem, który jest miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Hrvatski: Poruka, 25. veljača 2024
„Draga djeco! Molite i obnovite vaše srce da bi dobro koje ste posijali rodilo plodom radosti i jedinstva s Bogom. Kukolj je zahvatio mnoga srca i postala su neplodna, zato vi, dječice, budite svjetlo, ljubav i moje ispružene ruke u ovom svijetu koji žudi za Bogom koji je ljubav. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

Slovensky: 25. 2. 2024 „Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúkoľ sa zmocnil mnohých sŕdc a tie sa stali neplodnými. Preto, milé deti, buďte svetlom, láskou a mojimi vystretými rukami v tomto svete, ktorý túži po Bohu, ktorý je láska. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Italiano: Messaggio, 25. febbraio 2024
"Cari figli! Pregate e rinnovate il vostro cuore perché il bene che avete seminato porti frutto di gioia e di comunione con Dio. La zizzania ha preso molti cuori e sono diventati sterili. Perciò voi, figlioli, siate luce, amore e le mie mani estese in questo mondo che anela a Dio che è amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

 

English: Message, 25. February 2024
“Dear children! Pray and renew your heart so that the good which you have sown may bear the fruit of joy and oneness with God. Darnel has seized many hearts and they have become unfruitful; that is why, you little children, be light, love and my outstretched hands in this world which yearns for God Who is love. Thank you for having responded to my call.”